Χωρα

Είμαι στο international. Αλλά δεν βλέπω κανέναν Έλληνα . Μήπως θα πρέπει να αλλάξω χώρα ?

JohnM @ GG 1

Answers

  • Θέλω να παω στον ελληνικό χάρτη πως θα το κάνω ?

    JohnM @ GG 1
  • SeleneSelene Posts: 1,580
    Για να αλλάξετε διακομιστή, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, αλλάξτε διακομιστή. Στη συνέχεια θα μπορείτε να επιλέξετε τον ελληνικό διακομιστή αλλά το κάστρο σας θα ξαναρχίσει.  

    To change server, please go to settings and then change server.  You will then be able to pick the Greek server but your castle will be restarted.  
Sign In to comment.